fincacorasol.beKuidas eristatakse tavaliselt muust tekstist tsitaatsõnad

kuidas eristatakse tavaliselt muust tekstist tsitaatsõnad

Muust eesti tekstist eristamiseks tuleb inglise, prantsuse, ladina või mis tahes muu keele sõnad kirjutada teises, nt kursiivkirjas, ning käänata saab neid ülakoma abil, kusjuures eesti käändelõpp ei ole kursiivis, nt homo sapiensist, töötas au pairina, arvestage tax freed. See on üsna raskepärane ja seetõttu küsitakse mõnegi ...

.

Esiteks, muust tekstist eristamiseks tuleb tsitaatsõnad panna teise kirja. Kui tekst on püstkirjas, pannakse tsitaatsõnad hrl kaldkirja, kui aga muu tekst on ise kursiivis, siis on tsitaatsõnad hrl püstkirjas. Peaasi, et nad oleksid teist moodi, sest tsitaatsõna peab eristuma - täpselt sama moodi nagu mis tahes tsitaat.

.

Esiteks, muust tekstist eristamiseks tuleb tsitaatsõnad panna teise kirja. Kui tekst on püstkirjas, pannakse tsitaatsõnad hrl kaldkirja, kui aga muu tekst on ise kursiivis, siis on tsitaatsõnad hrl püstkirjas. Peaasi, et nad oleksid teist moodi, sest tsitaatsõna peab eristuma - täpselt sama moodi nagu mis tahes tsitaat.

.

Muust tekstist eristamiseks tuleb tsitaatsõnad kirjutada teises, nt kursiivkirjas, käsikirjas kasutatakse jutumärke või lainelist joont. Tsitaatsõnade käänamisel lisatakse käändelõpp ülakoma abil (mängib petanquei, maitsestab curryga, Eesti yuppied). Keeles kodunenud sõna muutub võõrsõnaks ja siis kirjutatakse ...

.

eristatakse muust tekstist teise, nt kursiivkirjaga. Viimastel aastatel on eestikeelsetes tekstides tsitaatsõnade osatähtsus tunduvalt kasvanud, seetõttu on päevakorda tõusnud küsimus, kuidas neid Emakeele Seltsi aastaraamat 56 (2010), 148–171 doi:10.3176/esa56.08

.

kirjutatud ja muust tekstist kursiivkirjaga eristatud. Autor on sellega rõhutanud, et tegemist ... maagümnaasiumis, siis otsustasin uurida, kuidas kaasõpilased raamatus olnud tsitaatsõnadesse suhtuvad. Et võrdlusmaterjali oleks rohkem, palusin uurimistööks koostööd ka Jõgeva ... kasutatud tsitaatsõnad. Leidsin kokku 48 erinevat ...

.

eristatakse muust tekstist teise, nt kursiivkirjaga. Viimastel aastatel on eestikeelsetes tekstides tsitaatsõnade osatähtsus tunduvalt kasvanud, seetõttu on päevakorda tõusnud küsimus, kuidas neid Emakeele Seltsi aastaraamat 56 (2010), 148–171 doi:10.3176/esa56.08

.

Tekstist, mida tsiteeritakse, võib vajaduse korral välja jätta sõnu, lauseosi, lauseid või ka terveid lõike. ... tis (näide a) ja teiseks tsitaatsõnad ehk ladina, inglise, saksa või mõne muu keele sõnad, mida kasutatakse eesti tekstis algupära- ... Nii et ka õiglasel vihal pole tavaliselt mõtet.

.

Tsitaat eristatakse muust tekstist jutumärkidega. Tsitaadi järele pannakse sulgudes tekstisisene viide autorile, allika ilmumisaastale ja leheküljele (lehekülgedele), kust tsitaat on võetud (vt näiteid allpool). Tsitaadi juures on leheküljenumbrid nõutud! Parafraas on oma sõnadega kokku võetud ümberjutustus teise autori teksti osast ...

.

märkuse tekstist. All- või lõpumärkuse lisamine Kui olete määranud nummerdusskeemi, nummerdab Microsoft Office Word all- ja lõpumärkused automaatselt. Võite kasutada kogu dokumendis üht nummerdusskeemi või dokumendi iga sektsiooni puhul erinevat skeemi. Automaatselt nummerdatud märkuste lisamisel, kustutamisel või teisaldamisel

.

eesti tekstist eristamiseks tuleb tsitaatsõnad kirjutada teises, nt kursiivkirjas. Käänata tuleb neid ülakoma abil (Eesti yuppie’d, ei tarvita ecsta... ORTOGRAAFIA → ALGUSTÄHEORTOGRAAFIA → ... jutumärgid, millesse pannakse pealkirjad. NB! Nimesid ei tule kirjutada kursiivkirjas.

.

1. Pikemat aega on kehtinud seisukoht, et tsitaatsõnad tuleb eesti tekstis kuidagi eristada. Värskeim „Eesti ortograa" a” (Erelt 2016: 16) ütleb: „Muust eesti tekstist eristamiseks tuleb tsitaatsõnad kirjutada teises, nt kursiivkirjas.” Selline sõnastus möönab iseenesest ka teistsuguseid eristus-võimalusi, ent ei täpsusta neid.

.

Praktiline eesti keel I - tsitaatsõnad. klassi eesti keel Tsitaatsõnad ja -väljendid on puhtvõõrkeelsed ning neid kirjutatakse ja hääldatakse nagu võõrkeeles, kust nad on võetud. Muust tekstist eristamiseks tuleb tsitaatsõnad kirjutada teises, nt kursiivkirjas, käsikirjas kasutatakse jutumärke või lainelist joont.

.

Kuidas eristatakse muust tekstist pealkirjad? Pealkirjade eristamiseks kasutame jutumärke ja esisuurtähte. 400. Mis on rüperaal? Rüperaal on sülearvuti. 500 ...

.

Tsitaatsõnad. Tsitaatsõnu kirjutatakse nagu võõrkeeles, kust nad on võetud; hääldus on võõrkeelelähedane (nt exclusive, in corpore, yuppie, comme il faut). Muust tekstist eristamiseks kirjutatakse tsitaatsõnad teises kirjast, tavaliselt kursiivis. Tsitaatsõnu käänatakse ülakoma (mis ei käi kursiivis) abil.

.

Laensõnade liigid. Tsitaatlaen – teisest keelest üle võetud sõna või sõnaühend täpselt kirjapildi järgi, võõrtähed ja võõrapärasused jäävad sisse, hääldatakse lähtekeele häälduse lähedaselt. Muust eesti tekstist eristamiseks tuleb tsitaatsõnad või -väljendid kirjutada teises, harilikult kursiivkirjas. Muutumatute sõnadega on lihtsam, nt de iure (ld) [de juure ...

.

Võõrkeelsed tsitaatsõnad tuleb muust tekstist esile tõsta kursiiviga ja ... ühe- või kahelauselisi tsitaate eristatakse põhitekstist jutumärkidega. Pikemaid tsitaate eraldatakse põhitekstist ühe reavahega ning kogu tsitaat või tsitaadilõik, on ... joondatakse tavaliselt vasakule. Kui pealkiri on eraldi real, siis pealkirja lõpus

.

Head tsitaatsõnade näited on mitmesugused kokandusterminid, jaapani sumo terminid vms. Tsitaatsõnad tuleb eristada muust tekstist, näiteks kaldkirja abil. See näitab lugejale, et ta peab teadma vastava keele hääldusreegleid. Käänamisel lisatakse tsitaatsõnale käändelõpp tavalises kirjas ülakoma abil.

.

Muust eestikeelsest tekstist eristamiseks kirjutatakse tsitaatsõnad kursiivis e kaldkirjas, käsikirjas eristatakse lainelise joonega. Tänapäeva õpilase sõnavaras on populaarsed järgmised väljendid: anyway, what`s up, oh my god!.

.

Käibemaks. Käibemaks. Käibemaks on riiklikult kehtestatud maks, mida tasuvad isikud, kes on registreerinud ennast käibemaksukohustuslasena käibemaksukohustuse tekkimisel või vabatahtlikult. Käibemaksu tasumise kohustus tekib ka isikutel, kes on ekslikult lisanud oma arvetele käibemaksu. Käibemaksuseaduse muudatused.

.

E-kirja puhul kehtivad kõik tavakirja kirjutamise põhimõtted, kusjuures meili headust saame hinnata selle järgi, kas see on oma eesmärgi täitnud või ei. Oluline on e-kirja vastavus eesmärgile nii emotsionaalselt (kirja visuaalne välimus, sõnakasutus, toon) kui ka tehniliselt (õigekiri, faktide õigsus). Ametlikud e-kirjad on sarnased tavapärastele ametikirjadele Ametlike …

.

Kõikidele illustratsioonidele tuleb tekstis viidata. Viitamisel näidatakse joonise täielikku numbrit, mis eraldatakse tavaliselt muust tekstist ümarsulgudega, näiteks (vt joonist 10). Kui tegu on eriti kompaktse tekstiga, võib kasutada lühendeid jn või j (vt jn 10) või (vt j 10).

.

Eesti keeles puudub akusatiiv ehk sihitav kääne, selle asemel kasutatakse nimetavat, omastavat ja osastavat käänet. Mõnedel omasõnadel on võimalik moodustada sisseütleva käände lühivormi, nt keresse ~ kerre.

.

OTSEKÕNE KIRJAVAHEMÄRGID Otsekõne eristatakse muust tekstist jutumärkidega. „_________” Otsekõnet alustavad jutumärgid paiknevad all, otsekõnet lõpetavad jutumärgid aga üleval. Otsekõne lauselõpumärk (punkt, koma, küsimärk või hüüumärk) jääb alati jutumärkide sisse.

.

MärksõnaMärksõnad on järjestatud tähestikuliselt ja esitatud poolpaksus kirjas. Märksõnadelja nende vormidel näidatakse väldet: III vältes silbi ees seisab punkt, nt.augustko.lumnpolit.sei.oskus.töölinePeenendus ehk palatalisatsioon, mis eristab eesti keeles muuseas ka tähendusi,on esitatud kriipsukesega peenendatud kaashääliku järel, ntpalk ‹20: …

.

Kirjakeel, kõnekeel, tsitaatsõnad. Hääldusalus, veaohtlikud hääikuühendid, võõrsõnade ja ­nimede hääldamine. Hääldusalus on iga keele eriomane viis häälikuid hääldada. Hääldusalust iseloomustatakse tavaliselt nelja tunnuse abil: keele asend, häälduskoht, hääldusintensiivsus ja huulte asend. Eesti keeles on keele asend ...

.

Uudise ülesehitus Kuidas kirjutada loetavat uudist SlideShare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website.

.

Teemapäev keelekorraldusest 19.02.2021. February 15, 2021, 4:00 am: Search RSSing for similar articles...Search RSSing for similar articles...

.

Lüllemäe Põhikooli õppekava lisa 12 2 - uut pealkirjastatud tekstiosa ei alustata lehe alläärest, kui pealkirja alla mahub kuni kaks rida teksti ± sellisel juhul viiakse kogu lõik üle uuele lehele.

mis on oükui palju maksab elektriprojektmihkel raud kus ma olennii vähe kui võimalikkui palju maksab id kaartmis on akadeemiline tundkuidas saada laenu kui on maksehäiredmis on vineerkui isa jääb lapsehoolduspuhkuselevanemahüvitis suurem kui palk
Camino Las Lomas, Alhaurin el Grande, Spanje
0032 477 23 90 28
info@fincacorasol.be
  • <
Onze troeven
599
Bing Google