fincacorasol.beKui sõna on mitmuses on selles

kui sõna on mitmuses on selles

Kui sõna kasutatakse ainult või põhiliselt ainsuses, siis mitmuse vorme pole esitatud Kui sõna kasutatakse mitmuses, siis on sõna järele kirjutatud mitmus ja esitatud ainult mitmuse vormid Omadussõna võrdluse vormid See märk näitab omadussõnast moodustatud lt-lõpuga ja tegusõnast mine-lõpuga sõnu Määrsõna võrdluse vormid

.

Mitmuses seda sõna ei kasutata. 2014-02-21 Sõna meede mitmuse omastav on meetmete (mitte „meedete“). ... Täht e käänamisel selle sõna käänamisel ei kao. 2002-11-12 ... Sõna tööline mitmuse osastav võib olla nii töölisi kui ka tööliseid, sõna raskus mitmuse osastav nii …

.

.

Enne kui keeleuurija hakkab sõnamuutmissüsteemi kirjeldama, on tal ettekujutus, milleks seda süsteemi vaja on ja kuidas ta selle üles kirjutab. See-ga on tal kirjeldamist vajavate asjade suhtes teatav eelhoiak. Eesti keele sõnamuutmissüsteemi on läbi aegade kirjeldatud koos sõnas-tikuga.

.

See sõna on MITMUSES. • Mitmuses sõna koosneb tavaliselt kolmest osast: MITMUSE TÜVI + MITMUSE TUNNUS-te, -de + SÕNALÕPP = SÕNAVORM purki + -de - + -s = purki/des männiku + -te - + -sse = männiku/tesse väljendab põhitähendust väljendavad lisatähendust mitu sees, sisse jne

.

2) on võimalik liita mitmusliiasele sõnale teine sõna, mille kasu-tamine mitmuses on tavapärasem. Kui see pole võimalik, 3) võiks igaks juhuks heita pilgu sõnaraamatu esimesest vastest kaugemale, sest vahel leiab sealt samasse konteksti hästi sobivaid keelendeid, mida saab mitmuses paremini kasutada.

.

Mitmuslik tüvi on tavalisem siis, kui sõna on mitmuses i-tüveline, nt osa: osi + -ti > ositi, päev: päevi > päeviti, inimene: inimesi > inimesiti. Seega on õige inimesiti. 2008-10-06 Õige on kirjutada aasta õpetaja tii tel. 2008-09-25 Sõnapaar sügisesed kliendipäevad on alaleütlevas sügises tel e kliendipäevadele (mitte „sügis tel e“).

.

Aga on veel hulk nimisõnu, mida me paigus, kus võimalik, mõistuspärane ja korrektne oleks ainsuslik vorm, kipume loogikavastaselt aina mitmuses kasutama. Tuntuim näide – keelest kirjutajad juhivad sellele ikka ja jälle tähelepanu – on „tänu”, mille asemel eestlane tahab pidevalt öelda „tänud”, väljendit thanks kasutavate inglaste eeskujul.

.

.

Sõna on I vältes, kui kõik tema sisehäälikud on I vältes, st kui sisehäälikuteks on lühike vokaal ja sellele järgnev konsonant. (v il u, s ad ama) Sõna on II vältes , kui sisehäälikute hulgas on mõni häälik või häälikuühend II vältes, kuid ükski pole III vältes.

.

Ka sõna või silbi lõppu kirjutame –i. N. ida, kiisu, ilus, meri, tuli. 42. Sõnade et, sest, aga, vaid, kuid, siis ette pannakse koma. 43. Sidesõnade ja ,ning, ega, ehk, või ette me tavaliselt koma ei kirjuta. 44. Kui sõna on mitmuses ja vastab küsimusele kes? või mis?, siis kirjutame sõna lõppu –d. N. lapsed, majad 45. Asesõnad kirjutame nii:

.

Matteuse 28:1. hingamispäev. Selles salmis esineb kreeka sõna sábbaton (hingamispäevad) kaks korda ja see on mitmuses. Esimeses kohas mõeldakse selle all hingamispäeva, mis oli nädala seitsmes päev, ja see on tõlgitud vastega „hingamispäev”. Teises kohas käib see terve nädala kohta. Hingamispäev (15. niisan) lõppes päikeseloojanguga ja naised tulid ...

.

Kui vaadata ÕSis sõna meedia kirjet [5] selle muutumises, siis sõna tähendust määratletakse massiteabevahendite kaudu, kuid eri ÕSi väljaannetes on sinna lisandunud näited, mis ei viita mitte niivõrd masside teavitamisele suunatud vahenditele, vaid pigem teabe kandja tüübile -- trükimeedia, veebimeedia, sotsiaalmeedia, ühismeedia.

.

ainsuslik kui ka mitmuslik öeldis16, nt Puhkusele läks ~ läksid nii president kui ka peaminister. Kui üks rindliige on ainsuses ja teine mitmuses, peaks öeldis olema mitmuses, nt Nii Rootsi kui ka Ameerika Ühendriigid võtavad meeleldi vastu hea haridusega noori inimesi. Nii .. kui ka-tarindiga kiputakse liialdama. Kui rindühendis on üle kahe liikme,

.

tähenduspesa, millesse sõna lähteteoses kuulub. Kui tähendusseletus on küsitav, on selle ees küsimärk (nt puuhobuse peal sõitma ‘? häbi-postis olema’). Kui tähendust ei ole suudetud välja selgitada, on lisatud vastav märkus (nt kopsumoos ‘(tähendus ebaselge)’). 2.6. …

.

Tabel 1 näitab, kui palju sõnastikusõnu on 500 000-sõnalises TÜ morfo- loogiliselt märgendatud tekstikorpuses eri käänetes, s.t mingis käändes sõna esindab seda käänet üks kord, sõltumata sellest, mitu korda ta tekstis selles

.

Keelekaste: Mitmuses või ainsuses? Eesti keeles on mõned nimisõnad, mida enamasti kasutatakse ainult mitmuses. Tüüpiline näide on „püksid”. Liitsõnadesse, tõsi küll, passib hästi ka ainsus, näiteks „püksipaar” ja „püksirihm”, samuti on ainsus kasutatav sellistes kindlates käänetes ja väljendites nagu „sipelgad ...

.

Nimisõnad on mitmuses, kui nad viitavad rohkem kui ühele asjale või isikule, nt un fille - tüdrukutel on tüdruk - tüdrukud. Mitmuse vorm on üsna lihtne. Enamik prantsuse nimisõnu lisab ainsusesse -s, et näidata, et need on mitmuses, nt: une tortue (kilpkonn) → …

.

Sõna tulevik on meie jaoks mitmuses ... võeti firma laienemisplaanide tegemisel appi… hoopis tulevikustsenaariumid. Kui hästi neid ühe Eesti firma peal rakendada annab, sellest räägib MarkIT juht Andres Agasild. ... üsna juhuslik. Samas tajusime, et see on tegelikult väga oluline otsus ja selle aluseks peab olema selge arusaam ...

.

Esikohal on sõna algvorm: käändsõnal ainsuse nimetav, pöördsõnal ma-tegevusnimi, algvormi positsioonis antakse ka muutumatu sõna. Muutuva sõna algvormile võib järgneda veel mõni muutevorm, kui selles esinev tüvi erineb algvormi tüvest. Muutevormi tüvi on püstkirjas, muutelõpp (kui see on olemas) on kursiivis, nt lueetilist,

.

SÕNALIIGID1.-4.tund. SÕNALIIGID. Kui õppisime tsüklit "Sõnavara", saime teada, kust näiteks on eesti keel saanud. sõnu (on väga põlised omasõnad, on laen- ja võõrsõnad); kuidas mõne sõna. tähendus võib laieneda ( nina kehaosana ja siis laevanina); et on liht- ja liitsõnad; et meie keel on nii rikas võimaluste poolest end ...

.

Kõnealuses tekstis, kus eesti keeles on väljend „palju naisi”, on heebrea keeles kasutatud mittetavalist sõna, mis esineb Piiblis ainult selles kohas …

.

Praegu kasutatakse sõna „leping” kolme erinevas tähenduses: Leping kui juriidiline asjaolu, mis tekitab kohustusi. Leping kui õigussuhe. Leping kui dokument, mis tõendab teatud kohustuste täitmist oma osalejate enda tahtel. Selle tähenduse mitmekesisuse tõttu on see üsna kergesti asendatav sünonüümiga.

.

Samal ajal, kui nimisõna, millega sõnaliiki kasutatakse, on mitmuses, tuleks seda tüüpi kasutada ka mitmuses nagu allpool toodud lauses. Seda tüüpi autod on tõesti väga kallid. Sõna auto on ülaltoodud lauses mitmuses. Samamoodi on ka sõna tüüp mitmuses. See on oluline tähelepanek sõnatüübi kasutamisel.

.

Samal ajal, kui nimisõna, milles sõna tüüpi kasutatakse, on mitmuses, tuleks ka sõna tüüpi kasutada mitmuses nagu allpool toodud lauses. Seda tüüpi autod on tõepoolest väga kallid. Sõna auto on ülaltoodud lauses mitmuses. Samamoodi on ka sõnaliik mitmuses. See on oluline tähelepanek sõna tüübi kasutamise osas.

.

Mitme ainsusliku rinnastatud põhja korral on lisand mitmuses, kui rindliikmed on ühendatud sidesõnaga ja, komaga või mõttekriipsuga: joonistel 5, 6 ja 8, paragrahvid 4–7, vastuolus seaduse §-dega 70 ja 71, fotod aastatest 1910–1955; ning ainsuses, kui rindliikmed on ühendatud sidesõnaga või: punktis 1 või 2, lk-l 25 või 26.

.

Teiseks, kui sõna partner kasutatakse ettevõtte tähistamiseks, siis eeldab avalikkus selle kasutamist mitmuse vormis. wikidata. mitmus ... Neis keeleversioonides esineb mõiste „ettevõtted” mitmuses nii selle sätte punkti a alapunktis i kui ka punkti a alapunktis ii.

.

1. Alust ei saa leiduda, kui öeldis on umbisikulises tegumoes. Nt See päevik muudetakse tuhaks ja teda ennast likvideeritakse. 2. Sõna ei ühildu öeldisega. a) Verb on 1. või 2. pöördes. Nt Ma tean sinu põlgust, vihkamist ja jälestust. b) Verb on ainsuses, sõna mitmuses. Nt See käis hammastest läbi ja ajas kuklakarvad turri.

.

Sõna võib esineda algvormis (koer) ja muutevormis (koerast). Algvormis sõna on tavaliselt ainsuses ja vastab küsimusele kes?, mis?, missugune? Näiteks: elevant, pinal, roheline Mõned sõnad esinevad ainult mitmuses: püksid, käärid jne 144. A Loe. Jooni lausetes korduv sõna. 1. Pille oli ammu unistanud päris oma koerast. 2.

.

Kui me kedagi vaikselt kuulame, siis oleks hea, kui need sõnad tervendaksid, liidaksid, toetaksid ja annaksid lootust. Seda ma president Alar Karise kõnest seekord ka leidsin. Kui on antud sõna, siis on lihtne, sau käes, kaduda moraali lugemisse, sest kõrgemalt astmelt tundubki kõik allpool nii primitiivne ja sealt ülalt näivad vastused ...

mis on pastilaakuidas arvestada käibemaksukuidas teatada töölt lahkumisestkui kaugel asub päike maastkui kiiresti kasvavad juuksedriigid kus kehtib eurosa oled nõnda kena kui minu vanaemamida teha kui liigesed raksuvadkuidas kasvatada tomatitkui siis
Camino Las Lomas, Alhaurin el Grande, Spanje
0032 477 23 90 28
info@fincacorasol.be
  • <
Onze troeven
661
Bing Google